Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

Algemene Voorwaarden

1.toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met G&D Energy worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant opgenomen in diens bestelbonnen of andere documenten. Andersluidende voorwaarden of afwijkende clausules zijn enkel van toepassing mits deze ondertekend zijn door G&D Energy.

2. Verplichtingen van de klant

De klant verbindt zich ertoe aan G&D Energy een gemakkelijke en veilige toegang tot de werf / installaties en de werken te verlenen, dit alles op diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Ingeval door toedoen of nalaten van de klant, G&D Energy gehinderd wordt in de uitvoering van de werken of de werken dient te staken, dan worden de hieruit voortvloeiende door G&D Energy extra gepresteerde uren doorgefactureerd aan de klant tegen het gangbare regietarief en dit in afwijking van de offertebepalingen. De hiermee verband houdende verplaatsingskosten zullen doorgefactureerd worden tegen een kilometertarief en dit eveneens in afwijking van de offertebepalingen.

De klant heeft de verplichting om G&D Energy te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de levering en/of de uitvoering van de werken, met inbegrip van de aanwezigheid van asbest indien de klant een leien dak heeft, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal G&D Energy geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden.

Indien er een bouwvergunning (bijv. tuinopstelling) verplicht is, is dit steeds ten laste van de klant. De klant is steeds verantwoordelijk voor de draagkracht van zijn dak evenals voor de conformiteit van zijn elektrische installatie.

3. offertes en vertegenwoordiging

Alle aanbiedingen van G&D Energy zijn slechts geldig voor de in de offerte vermelde duur dan wel, bij gebreke daaraan, voor dertig dagen. De op de orderbevestiging en/of offerte voorkomende leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven. De opgegeven indicatieve leveringstermijnen kunnen onmogelijk enige vordering in schadevergoeding wegens laattijdige levering wettigen. Leveringen of uitvoeringen van werk buiten de gestelde termijn kunnen slechts na wederzijds schriftelijk akkoord het geheel of gedeeltelijk annuleren van een bestelling of een aanneming tot gevolg hebben.

De offertes gelden slechts voor de diensten/prestaties/goederen die erin zijn vermeld en niet tevens voor om het even welke aanvullende dienst/prestatie/goed die/dat noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De offertes gelden bovendien enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn en voor de uitvoering der werken in normale (werk-)omstandigheden wat betreft werkterrein, materieel en materialen, funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid en dergelijke.

De levering gebeurt bij de klant, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

De verbintenissen aangegaan door de vertegenwoordigers van G&D Energy zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een persoon die G&D Energy rechtsgeldig kan verbinden. De vertegenwoordigers of agenten zijn niet bevoegd om inningen van rekeningen te doen en kunnen evenmin geldig kwijting verlenen, tenzij daartoe schriftelijk gemachtigd. De klant of kandidaat – klant is gebonden door elke bestelling waarvoor hij een bestelbon heeft ondertekend of die hij op eender welke andere schriftelijke manier heeft geplaatst.

4. indexatie

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:

  • P = p x (0,60 x I/i + 0,20 x S/s + 0,20), waarbij:
  • P = de nieuwe prijs
  • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
  • I = de Mercuriale index I die voorafgaat aan de datum van de offerte
  • I = de nieuw Mercuriale index I die voorafgaat aan de beëindiging van de gefactureerde werken
  • S = Agoria index referteloonkost die voorafgaat aan de datum van de offerte
  • S = Agoria index referteloonkost die voorafgaat aan de beëindiging van de gefactureerde werken

5. overmacht & imprevisie

Alle gevallen van overmacht en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door G&D Energy buiten diens wil verhinderen, herleiden of vertragen (o.a. werkstakingen, stiptheidsacties, blokkades, bevelen van de overheid, laattijdige leveranciers,...) bevrijden G&D Energy van elke aansprakelijkheid t.o.v. de klant en stellen G&D Energy in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan G&D Energy en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van G&D Energy op onbillijke wijze zouden verzwaren, o.a. maar niet uitsluitend substantiële prijsstijgingen en schaarste van goederen, heeft G&D Energy het recht om een heronderhandeling van de voorwaarden van de overeenkomst te vragen teneinde gezamenlijk tot een billijke oplossing te komen voor het verder zetten van de overeenkomst. Bij gebreke aan een akkoord binnen de 30 dagen na de vraag van G&D Energy, heeft elke van de partijen het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat er hiervoor enige schadevergoeding zal verschuldigd zijn.

6. afwijkingen in geleverde producten

G&D Energy behoudt zich het recht voor het voorgestelde materiaal te wijzigen door materiaal dat kwalitatief en (prijs)technisch evenwaardig is. Het totaal WP vermogen van de zonnepanelen is het uitgangspunt.

Kleurverschillen in het paneel of tussen de panelen onderling zijn eigen aan het product en vallen niet onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Het geeft dus ook geen recht op vervanging van het paneel/de panelen.

7. oplevering

De voorbehoudloze betaling van de eindfactuur of de ingebruikname van de installatie door de klant of diens gemachtigde geldt als definitieve oplevering en aanvaarding van de werken. Indien de betaling van de slotfactuur na vervaldag evenwel zonder opgave van redelijke gronden uitblijft, worden de werken beschouwd als opgeleverd en aanvaard bij gebreke aan een gemotiveerd protest binnen de acht dagen na de uitvoering der werken.

8. klachten en aansprakelijkheid

Eventuele beschadigingen en/of allerhande zichtbare gebreken aan de koopwaar worden gedekt door de inontvangstneming van de goederen, tenzij de klant - op straffe van verval - zijn klachten binnen de 24 uren na levering per aangetekend schrijven kenbaar maakt. Geen enkele klacht van de klant met betrekking tot zichtbare gebreken zal naderhand nog worden aanvaard. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de consument conform art. 1641 t.e.m. 1649 en art. 1649 quater e.v. B.W.

Klachten betreffende de wijze van uitvoering der werken dienen - eveneens op straffe van verval - binnen 8 dagen na het vaststellen of behoren vaststellen ervan bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van G&D Energy.

G&D Energy is enkel aansprakelijk voor zijn eigen grove fout dan wel voor de grove fout of het bedrog van zijn aangestelden.

G&D Energy is na de aanvaarding van de werken gedurende twaalf maanden aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken die zich zouden manifesteren met betrekking tot de uitgevoerde aannemingswerken.

In elk geval is de aansprakelijkheid van G&D Energy ten opzichte van een niet-consument uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen beperkt tot de waarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en schadevergoedingen.

G&D Energy is ten opzichte van een niet-consument in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).

9. ontbinding

Telkens een partij in gebreke blijft zijn verplichtingen na te leven, en onverminderd de toepassing van artikel 5 van deze algemene voorwaarden, heeft de andere partij het recht om de ontbinding van het contract te vorderen en de betaling van een schadevergoeding wegens contractbreuk, die - tenzij anders overeengekomen - forfaitair wordt bepaald op 10 % van het bedrag van de verschuldigde koop- of aannemingsprijs. Het niet melden door de klant van de aanwezigheid van asbest leien wordt beschouwd als een inbreuk op zijn verplichtingen en geeft aanleiding tot de toepassing van dit artikel.

10. beëindiging

In geval van een eenzijdige beëindiging van de opdracht door de klant op basis van artikel 1794 B.W. is deze laatste steeds gehouden tot vergoeding van de door G&D Energy reeds gemaakte kosten en gederfde winst, forfaitair begroot op 10% berekend op het totaalbedrag exclusief BTW van alle bestellingen zoals opgenomen in de bestelbon, onverminderd de verschuldigdheid door de klant van de facturen opgesteld door G&D Energy voor de door haar reeds geleverde prestaties en voor de door haar reeds gemaakte en / of door haar aan derden betaalde kosten de totale som van de bestelling of aanneming. G&D Energy behoudt zich evenwel het recht voor hogere schade te bewijzen.

11. eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

Tot aan de volledige betaling (hoofdsom, schadebeding, rente, …) en afwikkeling van alle verplichtingen door de klant blijven de goederen de eigendom van G&D Energy, zelfs indien ze geïncorporeerd zijn. Bij gebreke aan (tijdige) betaling kan G&D Energy deze te allen tijde terugvorderen. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van G&D Energy kunnen deze goederen dan ook niet aan derden worden overgedragen zolang ze niet volledig betaald zijn.

De klant dient G&D Energy onverwijld te verwittigen ingeval van beslag op de voormelde goederen.

Het risico op het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het werk gaat over op de klant bij incorporatie van de materialen en installaties.

12. betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen op de zetel van G&D Energy. 35% van de koop- of aannemingsprijs zal gefactureerd worden bij de bestelling en het saldo bij de plaatsing. Ingeval een keuring vereist is ontvangt de klant het keuringsattest pas na integrale betaling van de door hem aan G&D Energy verschuldigde bedragen. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 % per jaar. Bovendien zal de klant, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, alsdan tevens een verhogingsbeding dienen te betalen van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,- en zonder dat wordt afgeweken van art. 1254 B.W. Deze bedragen worden verhoogd met € 10,00 na een aanmaningsbrief, € 50,00 na een aangetekend maningsschrijven en € 100,00 voor een brief van een advocaat met alle kosten van een mogelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Elke vertraging in de betaling laat G&D Energy toe de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen. Elk protest tegen de inhoud van de factuur dient - op straffe van verval - binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht van G&D Energy, met vermelding van de reden.

In geval van niet-naleving door de klant van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de klant heeft ten opzichte van G&D Energy uit hoofde van de handelsrelatie met G&D Energy, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadebeding, rente, …) opeisbaar.

G&D Energy heeft het recht om op dat moment schuldvergelijking toe te passen tussen de door haar aan de klant verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de klant anderzijds.

13. herroepingsrecht bij verkoop op afstand

In geval van verkoop op afstand heeft de consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst ingeval van aanneming en 14 dagen na de dag van levering ingeval van verkoop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de consument G&D Energy, op de hoogte stellen van diens beslissing te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat zich bevindt op de website van G&D Energy, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te respecteren volstaat het voor de consument om zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door G&D Energy geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat G&D Energy op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen. G&D Energy betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als datgene waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij deze uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er aan de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als de consument heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt deze een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat de consument G&D Energy ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

14. faillissement

In geval van faillissement of vereffening van één partij heeft de andere partij de mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken. G&D Energy heeft recht op betaling van de waarde van de reeds uitgevoerde werken (werkuren en materiaal).

15. toepasselijk recht en bevoegdheid

Elk geschil of eis voortvloeiend uit of i.v.m. huidige overeenkomst, hetzij betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of verbreking ervan, zal uitsluitend worden beheerst door het Belgisch recht en zal worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt.