Bouwpunt mini-site

Algemene Voorwaarden


 • De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 • De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 • De levering gebeurt bij de koper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 • Kleurverschillen in het paneel of tussen de panelen onderling zijn eigen aan het product en vallen niet onder de garantievoorwaarden van de fabrikant. Het geeft dus ook geen recht op vervanging van het paneel/de panelen.​
 • Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 • Onze leveringen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op de factuur.
 • De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper
 • Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het gefactureerde bedrag met een minimum van € 100,00. Deze bedragen worden verhoogd met € 10,00 na een aanmaningsbrief, € 50,00 na een aangetekend maningsschrijven en € 100,00 voor een brief van een advocaat met alle kosten van een mogelijke tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.
 • Elke bestelling is bindend voor Green and Durable Energy BVBA van zodra ze schriftelijk bevestigd wordt door Green and Durable Energy BVBA. De cliënt of kandidaat – cliënt is gebonden door elke bestelling waarvoor hij een bestelbon heeft ondertekend of die hij op eender welke andere schriftelijke manier heeft geplaatst. Indien de cliënt de door hem ondertekende bestelling wenst te annuleren en / of annuleert is hij van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling gehouden tot betaling aan Green and Durable Energy BVBA van een schadevergoeding van 10 % berekend op het totaalbedrag exclusief BTW van alle bestellingen zoals opgenomen in de bestelbon, onverminderd de verschuldigdheid door de cliënt van de facturen opgesteld door Green and Durable Energy BVBA voor de door haar reeds geleverde prestaties en voor de door haar reeds gemaakte en / of door haar aan derden betaalde kosten.
 • De klant is steeds verantwoordelijk voor de draagkracht van zijn dak.
 • Indien er een bouwvergunning (bvb tuinopstelling) verplicht is, is dit steeds ten laste van de klant.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Hasselt.