Bouwpunt mini-site
Wij zetten de volgende stap richting een groene en duurzame toekomst. Wij evolueren naar Energreen, Your Powerhouse.

20 redenen om zonnepanelen te plaatsen

Toegevoegd op Oct 29, 2013

1. Relatief korte terugverdientijd

Hoewel de aanschaf van zonnepanelen in de regel een grote investering met zich meebrengt zullen de, alsmaar stijgende, prijzen die men voor energie dient te betalen de tijd aanzienlijk verkorten die nodig is om een dergelijke aankoopsom terug te kunnen verdienen. Verder kan men in een aantal gevallen ook nog in aanmerking komen voor subsidies of fiscale voordelen op het moment dat men zonnepanelen heeft geïnstalleerd waardoor de terugverdientijd eveneens steeds korter zal worden. Nadat de investering voor de zonnepanelen terug is verdiend kan men voor de rest van de levensduur ervan gratis energie met behulp van de zon opwekken.


2. Reductie uitstoot schadelijke stoffen

Het opwekken van de meeste vormen van energie worden tegenwoordig nog altijd met behulp van de verbranding van fossiele brandstoffen uitgevoerd. Hierbij komen diverse schadelijk stoffen vrij zoals bijvoorbeeld broeikasgassen als kooldioxide (CO2). Deze CO2 is er mede verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde door het broeikaseffect. Het gebruik van zonnepanelen om energie mee op te kunnen wekken daarentegen kent helemaal geen uitstoot van dit soort schadelijke stoffen (omdat er hierbij geen verbrandingsproces tussen koolstoffen en zuurstof plaatsvindt) en zal daardoor de hoeveelheid CO2 in de lucht terug gaan dringen en daarmee de opwarming van de aarde gaan vertragen.


3. Energiebesparing

Door met behulp van zonnepanelen energie op te wekken hoeft men minder energie af te gaan nemen van de energiebedrijven die elektriciteit of gas leveren. Het gevolg hiervan is dat dit soort bedrijven ook minder energie op hoeven te gaan wekken om aan de vraag van hun klanten te kunnen blijven voldoen. De voorraad fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld steenkolen, aardgas en aardolie, zullen hierdoor minder aan worden gesproken, minder snel opraken en voor minder vervuiling van de lucht zorgen. Het besparen van energie is dus erg goed voor het milieu door minder ontginning evenals door minder vervuiling van de natuur.


4. Besparing energiekosten

Zeker met de alsmaar stijgende kosten die men voor energie moet betalen in het achterhoofd is het gebruik van zonnepanelen een uitstekende manier om te kunnen besparen op de kosten voor elektriciteit en/of gas. Men wekt immers de benodigde energie op met behulp van zonlicht. Dit zonlicht is voor iedereen op aarde gratis beschikbaar en hoeft bij geen enkel energiebedrijf af te worden gerekend. De hoeveelheid zonne-energie die men zelf op heeft gewekt zal dan ook niet langer te zien zijn op de energienota van het energiebedrijf wat betekent dat men op jaarbasis behoorlijk wat op de energiekosten kan besparen.


5. Geen afhankelijkheid van energieleveranciers:

Het gas en/of de elektriciteit ie men tegenwoordig nodig heeft wordt in de meeste gevallen nog altijd afgenomen en afgerekend bij een energiebedrijf. Het energiebedrijf heeft hierdoor een grote invloed op de hoogte van de prijs van de afgenomen energie en de voorwaarden waaronder deze aan de klanten zal worden geleverd. Op het moment dat men besluit om zelf energie op te gaan wekken met behulp van zonnepanelen is men niet langer afhankelijk van dit soort bedrijven en evenmin van de olieproducenten die de energieprijzen eveneens sterk zullen beïnvloeden en vaak koppelen aan de prijs van een vat ruwe aardolie.


6. Overal ter wereld te gebruiken

Wanneer men elektriciteit wil gebruiken is men in een groot deel van alle gevallen afhankelijk van batterijen, accu's of het openbare lichtnet. Hierdoor is het dan ook niet altijd mogelijk om op elke plaats op aarde van energie voorzien te worden of levert dit aanzienlijke problemen op. Zonnepanelen kunnen op vrijwel elke locatie worden geplaatst zonder dat daarvoor een openbaar lichtnet voor aanwezig dient te zijn. Bovendien hoeft men door het gebruik van zonnepanelen niet steeds batterijen te vervangen of accu's op te laden. Zelfs op afgelegen plaatsen kan men met behulp van zonnepanelen de benodigde energie opwekken en gebruiken.


7. Duurzaamheid

In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen, die nog altijd vaak Worden gebruikt om energie mee op te kunnen wekken, raakt de energie welke op is gewekt met behulp van zonnepanelen niet binnen een aanzienlijke tijd uitgeput. Doordat men mag verwachten dat de zon nog gedurende een zeer lange tijd zal blijven bestaan kan de energie die afkomstig is van de zonnepanelen als duurzaam worden beschouwd. Niet alleen kan men vandaag de dag gebruik maken van zonne-energie maar dit zal eveneens mogelijk blijven in de toekomst zonder dat men bang hoeft te zijn voor de uitputting van deze bron van energie.


8. Schone vorm van energie

Energie die op wordt gewekt met behulp van zonnepanelen zorgt niet, zoals de energie die door verbranding van bijvoorbeeld fossiele brandstoffen vrijkomt, voor de uitstoot van schadelijk stoffen zoals daar onder andere zijn de zogenaamde broeikasgassen kooldioxide (CO2) en methaan (CH4). Verder zorgt het opwekken van energie met behulp van zonnepanelen niet voor het ontstaan van gevaarlijke afvalstoffen die men zal moeten verwerken of op dient te slaan omdat er nog geen verwerkingsmethode voor beschikbaar is, zoals bij kernenergie het geval is. De mensen en de rest van de natuur lopen door de plaatsing van zonnepanelen dan ook geen gevaar.


9. Waarde van het pand verhogen

Door op een pand, ongeacht of dit een nieuwbouw of een bestaand object betreft, zonnepanelen te gaan plaatsen om op die manier zonne-energie op te kunnen wekken, zal de waarde van het betreffende pand in waarde gaan stijgen. Hierbij maakt het geen enkel verschil of met hier gaat om een woning of een bedrijfspand. In alle gevallen zal de duurzame manier van energie opwekken als erg waardevol worden beschouwd en zal de dagwaarde van het pand hoger uitvallen dan op het moment dat er nog geen zonnepanelen aan waren gebracht en men dus gebruik maakte van de reguliere commerciële energievormen.


10. Subsidieregelingen

De overheid heeft, om het gebruik en de aanschaf van zonnepanelen, voor zoveel mogelijk mensen meer aantrekkelijk en meer betaalbaar te maken subsidies en een nog aantal andere financiële voordelen in het leven geroepen. Op die manier zullen er meer mensen namelijk veel eerder geneigd zijn om de overstap te maken naar zonne-energie ondanks de hoge investering zo'n overstap met zich mee zal brengen. De subsidie zal er voor zorgen dat de gedane investering minder groot zal uitvallen en dat de terugverdientijd van de zonnepanelen aanmerkelijk korter zal zijn dan wanneer men het zonder een financiële tegemoetkoming zou moeten stellen.


11. Weinig onderhoud

Hoewel de installatie van zonnepanelen een erg secure klus is die vaak uit wordt gevoerd door een deskundige installateur, is het wel een systeem dat relatief weinig onderhoud meer nodig heeft nadat het eenmaal is geplaatst en aangesloten. Men hoeft bijvoorbeeld niet van tijd tot tijd de installatie van brandstof te voorzien of dit schoon te maken. Alleen op het moment dat de panelen minder goed werken doordat er vuil op terecht is gekomen zal men tot het schoonmaken ervan over dienen te gaan. Periodieke controles zoals bij onder andere een gasleiding het geval zullen zijn, zijn eveneens niet nodig.


12. Weinig slijtage

Het materiaal waarvan de zonnepanelen zijn gemaakt is weliswaar erg kostbaar en dient daarom met de grootste zorg te worden gehanteerd en gemonteerd. Toch is dit materiaal wel goed bestand tegen de soms barre omstandigheden waaraan deze bloot worden gesteld. Men maakt bij de vervaardiging van zonnepanelen gebruik van materialen die niet gaan roesten of slijtage zullen gaan vertonen ten gevolge van de invloeden van het weer of de omgeving waarin deze worden geplaatst. In de regel mag men er dan ook van uit gaan dat zonnepanelen een levensduur kennen van zo'n 25 tot in sommige gevallen wel 30 jaar.


13. Remming van de opwarming van de aarde

Naarmate er meer zonnepanelen worden gebruikt om energie mee op te wekken zal de vraag naar energie welke op is gewekt door middel van de verbranding van fossiele brandstoffen steeds verder af doen nemen. Hierdoor zullen er dan ook minder schadelijke broeikasgassen in de lucht terechtkomen. De concentratie broeikasgassen zal daardoor afnemen en hiermee de opwarming van de aarde weten te remmen. Met name de verminderde uitstoot van het gas CO2 (kooldioxide) zal de stijging van de temperatuur op aarde behoorlijk kunnen afremmen. Het gebruik van zonnepanelen is dan ook een zeer milieuvriendelijke manier om energie op te kunnen wekken.


14. Overmatig opgewekte energie verkopen aan energiebedrijf

Met behulp van zonnepanelen kan men ervoor kiezen om precies voldoende energie op gaan wekken om op die manier aan de eigen vraag ernaar te kunnen voorzien. Maar het is eveneens mogelijk om niet alleen aan de eigen energiebehoefte te voldoen door gebruik te maken van zonne-energie maar tevens energie, inde vorm van warmte of elektriciteit, op te wekken die men aan het energiebedrijf of een andere instelling verkoopt. Zo verlaagt men niet alleen de eigen energienota maar zal men eveneens nog wat extra verdienen door de verkoop van de overmatig opgewekte energie welke als groene energie verkocht kan worden.


15. Geen geluidshinder

Op het moment dat energie op gaat wekken met behulp van een windmolen of een andere methode waarbij een generator in wordt gezet bestaat de kans dat de omgeving te maken krijgt met geluidshinder. Daarnaast kunnen de wieken van een windmolen nog voor extra overlast zorgen door het geluid dat zij produceren op het moment dat de windmolen in werking is en de wieken ronddraaien. Bij andere manieren om energie op te wekken worden pompen gebruikt die voor het nodige lawaai kunnen zorgen. Zonnepanelen maken daarentegen geen geluid op het moment dat zij bezig zijn met het opwekken van energie.


16. Eenvoudig mee te nemen bij een verhuizing

Zonnepanelen kunnen, in tegenstelling tot een heleboel andere methodes om energie mee op te wekken, op een relatief eenvoudige wijze mee worden genomen op het moment dat men een pand wil verlaten om elders te gaan wonen of werken. Dit wil dus zeggen dat men bij een verhuizing de gedane investering niet voor niets heeft gedaan en maar moet hopen dat een volgende gebruiker van het pand deze over wil nemen. De installatie van zonnepanelen kan immers gewoon op de nieuwe locatie weer in gebruik worden genomen en gaat men verder met het opwekken van deze schone en duurzame zonne-energie.


17. Geen brandstofopslag nodig

In het verleden maakte veel mensen gebruik van hout als brandstof wat zorgde voor een heleboel benodigde opslagruimte voor het brandhout. Zelfs toen men olie of gas ging gebruiken had men dikwijls nog een opslagtank nodig voor het bewaren van deze brandstoffen. Het gebruik van zonnepanelen om energie mee te kunnen opwekken heeft echter geen opslag voor brandstoffen nodig omdat deze simpelweg niet gebruikt worden bij de energieopwekking. De zon is hierbij de energiebron en deze is altijd aanwezig zonder extra ruimte in te nemen. De panelen zelfs zijn bovendien op het dak geplaatst zodat niemand hier last van heeft.


18. Op vrijwel elk dak toepasbaar

In principe kan men zonnepanelen op elk soort dak plaatsen. Het maakt hierbij niet uit of het een hellend- of een plat dak betreft. De enige voorwaarde is dat het dak over voldoende plaats moet beschikken om de panelen te kunnen plaatsen. Voor nagenoeg ieder dak zijn namelijk speciale montagemethoden ontwikkeld die het mogelijk maken de zonnepanelen overal te kunnen installeren. Wil men daarentegen bijvoorbeeld gebruik maken van de wind als energiebron dan kan dit voor de nodige problemen zorgen met betrekking tot de plaatsing. Niet overal mogen immers windmolens worden neergezet terwijl zonnepanelen in de regel geen probleem zijn.


19. Onderdeel van duurzaam bouwen

Op het moment dat men een huis wil gaan bouwen op een duurzame wijze zijn zonnepanelen een uitstekende keuze als het gaat om de energievoorziening of het verwarmen van water. Door de zonnepanelen te combineren met andere duurzame energiebronnen en bouwmaterialen is men in staat een woning, of ander soort pand, te bouwen waarin men niet alleen energie zal gaan besparen maar ook zelf in de behoefte aan energie kan voorzien. Bij een overproductie van energie is het dan zelfs mogelijk om energie aan het energiebedrijf te verkopen en zo het duurzaam bouwen nog aantrekkelijker en aanzienlijk voordeliger te maken.


20. Esthetische reden

Een reden die eveneens wel aan wordt gevoerd om zonnepanelen te installeren op een woning, of een ander pand, is het beeld dat dergelijke panelen creëren. Zeker als het een strak vormgegeven pand betreft kunnen zonnepanelen dit beeld extra benadrukken en het pand een nog fraaier aanzien geven. Een, van zonnepanelen voorzien pand krijgt door de aanwezigheid van de glanzende panelen soms zelfs een futuristische uitstraling waar sommige mensen erg van houden. Dit wil niet zeggen dat men geen zonnepanelen op een bestaand of ouder pand zou kunnen plaatsen want ook daar kunnen de panelen een grote esthetische waarde hebben.